Skip to main content

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NO. 6698

AÇIKLAMA METNI
Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı
KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti. (Kemalpaşa Mah. Kıranta Mevki, Söke, Aydın, Türkiye, vergi dairesi SOKE numarası 549 037 9774).  (bundan böyle “İdiliq” “biz” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında korumak için gerekli önlemleri almaktayız. Kişisel verilerinizi yasal düzenleme kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan sebep ve yöntemlerle işlemekteyiz. Şirket’in Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerin işlenme amacı, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla şeffaf bir şekilde hazırlanmıştır.

Bu metinde ayrıca internet sitesi kullanıcıları, müşteriler, iletişim formu kullanıcıları gibi farklı veri sahipleri için ayrı ayrı aydınlatma metinleri ve internet sitemize ilişkin çerez politikası da yer almaktadır. Lütfen daha fazla detayı ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Kişisel Veri İşleme Amacı

Yasal yükümlülükler nedeniyle veya Şirket ile olan ilişkilerinizde ve sonraki işlemlerde daha verimli hizmet sunabilmek amacıyla kişisel verileriniz güvenli bir şekilde ve Hukuka uygun olarak işlenecektir.

Bu kapsamda aşağıda açıklandığı üzere ilgili politikalara ulaşabilirsiniz:

İşleme Faaliyetiİlgili Aydınlatma Metni
Bu Web Sitesini KullanmaŞirketimiz tarafından işlenecek kişisel verilerinize ilişkin detayları ve internet sitemizi kullanırken sahip olduğunuz haklarınızı öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret ediniz
ÇerezlerŞirketimiz tarafından işlenecek kişisel verilerinizin detaylarını, çerez ayarlarını ve web sitemizi kullanırken sahip olduğunuz haklarınızı öğrenmek için lütfen bu linki ziyaret ediniz.
SatışWeb sitemiz üzerinden otel rezervasyonu yapmanız veya herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz halinde şirketimiz tarafından işlenecek kişisel verilerinizin detaylarını ve haklarınızı öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret ediniz.
Bilgi TalepleriHizmetlerimiz ve Şirketimiz ile ilgili herhangi bir bilgi talebinde bulunduysanız, şirketimiz tarafından işlenecek kişisel verilerinizin detaylarını ve haklarınızı öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret ediniz.

 

 Kişisel veri işleme ilkelerimiz

Şirket tarafından tüm kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, kişisel verilerinizi işlerken dikkate aldığımız temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Veri İşleme: Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemeler ve genel güven ilkeleri ile dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta ve kişisel verileri amacı dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olmasını Sağlama: Kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve hukuki menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla Veri İşleme: Şirket, meşru ve hukuka uygun olan her türlü kişisel verinin işlenme amacını açık ve doğru olarak belirler. Şirket, sunduğu ürün ve hizmetlerle bağlantılı ve gerekli olması halinde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşlenmesi: Şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin sona ermesi veya ortadan kalkmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde, Şirketimizin ve merkez ve birimlerinin tabi olduğu ilgili tüm kanunlarda ve diğer yasal düzenlemelerde yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine uygun olarak işlenecektir. Veri işleme sürelerine ilişkin kanunlarda değişiklik olması halinde yeni belirlenen süreler esas alınacaktır.

Amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların gerçekleştirilebilmesini gerektiren süreyle sınırlı olarak ve her halükarda yasal sürelere, şirket teamüllerine ve ticari uygulamalara uygun olarak işlenmekte ve sürelerin sona ermesinin ardından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma süreleri hakkında daha fazla bilgi almak istemeniz halinde ilgili kişinin hakları bölümünde yer alan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sahibinin Hakları

Veri Sahibi’nin hakları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilmiştir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı aşağıda belirtilen e-posta adresine yazılı ve elektronik imzalı talep göndererek kullanabilirsiniz. Yazılı başvurunuzda, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler, talep ettiğiniz hak, bu hakkın kullanımını talep etme gerekçeleriniz açıkça belirtilmeli ve başvurunuz ıslak veya elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve Kanun uyarınca kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; başvuruların “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ “e uygun olması beklenmektedir.

Şirket, taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Talep edilen işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde ücret alınabilir.

Başvurularınızı yazılı olarak Veri Koruma Görevlisi’ne iletebilir veya data-protection-officer@idiliqgroup.com adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Genel Bilgiler

Bu politika yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Mevzuattaki değişiklikler ve şirket politikalarımızdaki değişiklikler nedeniyle bu beyanda güncellemeler yapabileceğimizi hatırlatmak isteriz. Beyanın en güncel versiyonunu web sitemizde yayınlayacağız.

Şirketimize sunduğunuz kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamanın öncelikle sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca, başka kişilere ait verileri bizimle paylaşmanız halinde, bu verilerin yerel yasal gerekliliklere uygun olarak toplanması sizin sorumluluğunuzdadır. Bu durumda, üçüncü kişiye ait bilgileri toplamak, işlemek, kullanmak ve ifşa etmek için bizden gerekli tüm izinleri aldığınız anlamına gelir ve Şirketimiz bu bağlamda sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı/Kullanıcılar, internet sitesine girmeden önce işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduğunu/okuduklarını, burada yer alan tüm hükümlere uyacaklarını, internet sitesi içeriğinin ve Şirketimize ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul eder/eder, beyan eder/eder ve taahhüt eder/ederler.

Veri Sorumlusu
Ünvanı : KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd Şti
Adres : . Kemalpaşa Mah. Kıranta Mevki, Söke, Aydın, Türkiye, vergi dairesi SOKE numarası 549 037 9774)
E-posta : data-protection-officer@idiliqgroup.com

WEB SITESI ZIYARETÇILERI IÇIN AÇIKLAMA METNI

Sayın Web Sitesi Kullanıcısı,

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti (bundan sonra “Idiliq” “biz” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.

Toplanan Veriler ve Toplama Yöntemleri

Şirket hizmetlerini satın almanız halinde; adınız, soyadınız, fatura bilgileriniz, e-posta adresiniz, adresiniz, doğum tarihiniz, pasaport bilgileriniz, iş e-posta adresiniz, mesleğiniz, gelir bandınız, medeni durumunuz, uçuş bilgileriniz ve telefon bilgileriniz, satın alma işleminin gerçekleştirildiği cihazın IP bilgileri, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız hizmetin adı Şirketimiz tarafından otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket’in çeşitli departmanları, internet sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi, mobil uygulamalar vb. aracılığıyla otomatik ya da sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile olan ilişkiniz ve yasal yükümlülükler devam ettiği müddetçe hem dijital hem de fiziki ortamlarda derlenerek, güncellenerek ve korunarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz bölümlerinde belirtilen amaç dahilinde işlenmektedir:

(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(c) Veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması,

(d) Herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması.

(e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanun’un 5. maddesine uygun olarak işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızla akdedilen satış ve rezervasyon sürecinin yürütülmesi ve Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından sunucu ve barındırma hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışmanlar ve personel, bankalar ve ödeme kuruluşları, vergi daireleri, denetçiler ve sigorta şirketleri ile Kanun uyarınca paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı  

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri Türkiye’deki üçüncü kişilere aktarabilir ve Türkiye’de veya Türkiye dışında işleyip saklayabilir ve dış kaynak kullanımı da dahil olmak üzere yurt dışına aktarabilir, veri sahibi ile aramızda bir sözleşme var ise bu sözleşmede veya söz konusu sözleşmede ve kanunda veya ilgili diğer mevzuatta aksi belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamız için bize açık rıza vermektesiniz.  Özellikle Şirket aşağıdakilere aktaracaktır:

RMF Europe Limited, (Birleşik Krallık şirket numarası [UK company number 08592090])

Worldwide Leisure Services SL, (İspanyol Şirket numarası B42968289)

Kapital Builder SL, (İspanyol Şirket numarası B06898076)

Wyndham Hotel Group (UK) Limited (Birleşik Krallık şirket numarası 08263382)

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki tüm bu adı geçen şirketler, kişisel verileri her bir yargı alanında geçerli olan GDPR’ye (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) eşdeğer yerel yasa hükümleri uyarınca tutacak ve işleyecektir.

Sizin Haklarınız

Lütfen haklarınız ve bunları nasıl uygulayacağınız hakkında daha fazla bilgiyi yukarıdaki “Veri Sahibinin Hakları” bölümünde bulabilirsiniz.

SATIŞ VE REZERVASYONLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA 6698 SAYILI KANUN

Sayın Müşterimiz,
İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer kanunlar kapsamında veri sorumlusu KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd. Şti (bundan sonra “Idiliq” “biz” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.

Toplanan Veriler ve Toplama Yöntemleri

Şirket hizmetlerini satın almanız durumunda; adınız, soyadınız, fatura bilgileriniz, e-posta adresiniz, adresiniz, doğum tarihiniz, pasaport bilgileriniz, iş e-postanız, mesleğiniz, gelir bandınız, medeni durumunuz, uçuş bilgileriniz ve telefon bilgileriniz, satın alma işleminin yapıldığı cihazın IP bilgileri, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız hizmetin adı Şirketimiz tarafından otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, web sitemizde doldurulan form aracılığıyla satış ve rezervasyon sırasında toplanmıştır.

Kişisel verileriniz bölümler halinde belirtilen amaç dahilinde işlenmektedir:

(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(c) Veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması,
(d) Herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması.
(e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanun’un 5. maddesine uygun olarak işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızla akdedilen satış ve rezervasyon sürecinin yürütülmesi ve Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından sunucu ve barındırma hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışmanlar ve personel, bankalar ve ödeme kuruluşları, vergi daireleri, denetçiler ve sigorta şirketleri ile Kanun uyarınca paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı 

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri Türkiye’deki üçüncü kişilere aktarabilir ve Türkiye’de veya Türkiye dışında işleyip saklayabilir ve dış kaynak kullanımı da dahil olmak üzere yurt dışına aktarabilir, veri sahibi ile aramızda bir sözleşme var ise bu sözleşmede veya söz konusu sözleşmede ve kanunda veya ilgili diğer mevzuatta aksi belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamız için bize açık rıza vermektesiniz.  Özellikle Şirket aşağıdakilere aktaracaktır:

RMF Europe Limited, (Birleşik Krallık şirket numarası [UK company number 08592090])
Worldwide Leisure Services SL, (İspanyol Şirket numarası B42968289)
Kapital Builder SL, (İspanyol Şirket numarası B06898076)
Wyndham Hotel Group (UK) Limited (Birleşik Krallık şirket numarası 08263382)

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki tüm bu adı geçen şirketler, kişisel verileri her yargı alanında geçerli olan GDPR’ye (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) eşdeğer yerel yasa hükümleri uyarınca tutacak ve işleyecektir.

Kişisel verilerinizi pazarlama ve ilginizi çekebilecek promosyonlar sunmak için nasıl kullanıyoruz?

Pazarlama faaliyetleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesinde düzenlenen istisnalar kapsamında değerlendirilmediğinden, pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemek için kural olarak her zaman onayınızı almaktayız. Şirket size düzenli aralıklarla ürünler, hizmetler, etkinlikler ve promosyonlar hakkında her türlü tanıtım iletişimini gönderebilir. Bu tür tanıtım iletişimleri size e-posta, telefon, SMS metin mesajları, posta ve üçüncü tarafların sosyal ağları gibi farklı yollarla gönderilebilir.

Size en iyi kişiselleştirilmiş deneyimi sunmak için, bazen bu iletişimler tercihlerinize göre uyarlanabilir (örneğin, web sitesi ziyaretlerinizden veya e-postalarımızda tıkladığınız bağlantılardan elde edilen sonuçlara dayanarak bize bildirdiğiniz gibi).

Şirket ve ilişkili şirketlerinin (aşağıda sayılanlar da dahil olmak üzere) size özel ürün ve hizmetlere yönelik internet reklamcılığı, Hedefleme, Yeniden Hedefleme, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi her türlü kişisel verinin işlenmesi, bu amaçla Çerezlerin kullanılması, tercihleriniz ve son satın alımlarınız dikkate alınarak ticari tekliflerinizin yapılması ve ayrıca web uygulamalarını ziyaretiniz sırasında önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın izlenmesi ve size özel her türlü ürünün sunulması gibi amaçlarla her türlü pazarlama faaliyetinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz, satış ve pazarlama faaliyetleri başta olmak üzere size özel reklam, kampanya, avantaj ve diğer faydaların sunulması, diğer pazarlama ve CRM faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulması, her türlü elektronik ticari iletinin (kampanya, bülten, müşteri memnuniyeti anketleri, ürün ve hizmet reklamları) iletilmesi, hediye ve promosyonların gönderilmesi, kurumsal iletişim ve bu kapsamdaki diğer faaliyet ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlardan haberdar olunması.

RMF Europe Limited, (Birleşik Krallık şirket numarası [UK company number 08592090])
Worldwide Leisure Services SL, (İspanyol Şirket numarası B42968289)
Kapital Builder SL, (İspanyol Şirket numarası B06898076)
Wyndham Hotel Group (UK) Limited (Birleşik Krallık şirket numarası 08263382)

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki tüm bu adı geçen şirketler, her bir yargı alanında geçerli olan GDPR’ye (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) eşdeğer yerel yasa hükümleri uyarınca kişisel verileri tutacak ve işleyecektir.

Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (durdurabilirsiniz). Özellikle, her e-postadaki abonelikten çıkma talimatını izleyerek size pazarlama bildirimlerinin gönderilmesini her zaman durdurabilirsiniz.

Şirket, Kanun kapsamında kişisel verilerinizi anonim hale getirerek raporlar hazırlayabilir, istatistikler oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle ücretli veya ücretsiz olarak paylaşabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve diğer yasal mercilerden talep gelmesi halinde Şirketimizin kişisel verilerinizi paylaşması yasal bir zorunluluktur.

 Haklarınız

Lütfen haklarınız ve bunları nasıl uygulayacağınız hakkında daha fazla bilgiyi yukarıdaki “Veri Sahibinin Hakları” bölümünde bulabilirsiniz.

İLETİŞİM FORMUNDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer kanunlar kapsamında veri sorumlusu KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd. Şti (bundan böyle “Idiliq”, “biz” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından toplanmaktadır.

Toplanan Veriler ve Toplanma Yöntemleri İnternet sitemizde yer alan İletişim Formu aracılığıyla sunduğumuz hizmetten faydalanabilmeniz için kişisel verileriniz, doldurmuş olduğunuz İletişim Formu aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Şirket hizmetlerini satın almanız halinde; adınız, soyadınız, fatura bilgileriniz, e-postanız, adresiniz, doğum tarihiniz, pasaport bilgileriniz, iş e-postanız, mesleğiniz, gelir bandınız, medeni durumunuz, uçuş bilgileriniz ve telefon bilgileriniz, satın alma işleminin gerçekleştirildiği cihazın IP bilgisi, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız hizmetin adı Şirketimiz tarafından otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi Kimlik tespiti ve iletişim kategorisinde yer alan size ait kişisel veriler, internet sitemizde yer alan İletişim Formu aracılığıyla yapmış olduğunuz başvuru ve mesaj gönderme hizmetimiz neticesinde toplanmaktadır. İletişim Formu aracılığıyla aktarmış olduğunuz bilgiler, sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için öncelikle bilgi edinme, dilek ve önerilerinizi alma ve şikâyet toplama amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarılma amacı birbiriyle paraleldir. Şirketimiz, sizlerden topladığı kişisel verileri, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar ile talep halinde kamu otoriteleri ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı 

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri Türkiye’deki üçüncü kişilere aktarabilir ve Türkiye’de veya Türkiye dışında işleyip saklayabilir ve dış kaynak kullanımı da dahil olmak üzere yurt dışına aktarabilir, veri sahibi ile aramızda bir sözleşme var ise bu sözleşmede veya söz konusu sözleşmede ve kanunda veya ilgili diğer mevzuatta aksi belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca herhangi bir kişisel veriyi yurtdışına aktarmak için bize açık rıza vermektesiniz.  Özellikle Şirket aşağıdakilere aktaracaktır:

RMF Europe Limited, (Birleşik Krallık şirket numarası [UK company number 08592090])
Worldwide Leisure Services SL, (İspanyol Şirket numarası B42968289)
Kapital Builder SL, (İspanyol Şirket numarası B06898076)
Wyndham Hotel Group (UK) Limited (Birleşik Krallık şirket numarası 08263382)

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki tüm bu adı geçen şirketler, kişisel verileri her yargı alanında geçerli olan GDPR’ye (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) eşdeğer yerel yasa hükümleri uyarınca tutacak ve işleyecektir.

Kişisel verilerinizi pazarlama ve ilginizi çekebilecek promosyonlar sunmak için nasıl kullanıyoruz?

Pazarlama faaliyetleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesinde düzenlenen istisnalar kapsamında değerlendirilmediğinden, pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemek için kural olarak her zaman onayınızı almaktayız. Şirket size düzenli aralıklarla ürünler, hizmetler, etkinlikler ve promosyonlar hakkında her türlü tanıtım iletişimini gönderebilir. Bu tür tanıtım iletişimleri size e-posta, telefon, SMS metin mesajları, posta ve üçüncü tarafların sosyal ağları gibi farklı yollarla gönderilebilir.

Size en iyi kişiselleştirilmiş deneyimi sunmak için, bazen bu iletişimler tercihlerinize göre uyarlanabilir (örneğin, web sitesi ziyaretlerinizden veya e-postalarımızda tıkladığınız bağlantılardan elde edilen sonuçlara dayanarak bize bildirdiğiniz gibi).

Şirket ve ilişkili şirketlerinin (aşağıda sayılanlar da dahil olmak üzere) size özel ürün ve hizmetlere yönelik internet reklamcılığı, Hedefleme, Yeniden Hedefleme, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi her türlü kişisel verinin işlenmesi, bu amaçla Çerezlerin kullanılması, tercihleriniz ve son satın alımlarınız dikkate alınarak ticari tekliflerinizin yapılması ve ayrıca web uygulamalarını ziyaretiniz sırasında önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın izlenmesi ve size özel her türlü ürünün sunulması gibi amaçlarla her türlü pazarlama faaliyetinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz, satış ve pazarlama faaliyetleri başta olmak üzere size özel reklam, kampanya, avantaj ve diğer faydaların sunulması, diğer pazarlama ve CRM faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulması, her türlü elektronik ticari iletinin (kampanya, bülten, müşteri memnuniyeti anketleri, ürün ve hizmet reklamları) iletilmesi, hediye ve promosyonların gönderilmesi, kurumsal iletişim ve bu kapsamdaki diğer faaliyet ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlardan haberdar olunması.

RMF Europe Limited, (Birleşik Krallık şirket numarası [UK company number 08592090])
Worldwide Leisure Services SL, (İspanyol Şirket numarası B42968289)
Kapital Builder SL, (İspanyol Şirket numarası B06898076)
Wyndham Hotel Group (UK) Limited (Birleşik Krallık şirket numarası 08263382)

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki tüm bu adı geçen şirketler, her bir yargı alanında geçerli olan GDPR’ye (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) eşdeğer yerel yasa hükümleri uyarınca kişisel verileri tutacak ve işleyecektir.

Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (durdurabilirsiniz). Özellikle, her e-postadaki abonelikten çıkma talimatını izleyerek size pazarlama bildirimlerinin gönderilmesini her zaman durdurabilirsiniz.

Sizin Haklarınız

Lütfen haklarınız ve bunları nasıl uygulayacağınız hakkında daha fazla bilgiyi yukarıdaki “Veri Sahibinin Hakları” bölümünde bulabilirsiniz.